Instructors

Ashley Johnson

Ashley Johnson

Level 2 Instructor

Jane & Bill

Jane & Bill

Level 1 Instructor

Maria Blackwell

Maria Blackwell

Level 2 Instructor

Rebecca & Kyle Oberkrom

Rebecca & Kyle Oberkrom

Level 2 Instructor

Tracy Staten

Tracy Staten

Level 2 Instructor

Christy Parker

Christy Parker

Level 2 Instructor

Julie Auclair

Julie Auclair

Level 2 Instructor

Mike Bicklein

Mike Bicklein

Level 1 & 2 Instructor

Rick Gendron

Rick Gendron

Level 2 Instructor

Claire Adams

Claire Adams

Level 2 Instructor

Katie Hicks

Katie Hicks

Level 2 Instructor

Mike Cook

Mike Cook

Level 1 Instructor

Sherry Martin

Sherry Martin

Level 1 & 2 Instructor